برنامه شب مانی پایه دوم

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانش آموزان پایه دوم می رساند با توجه به برگزاری دومین مرحله داوری پروژه های پایه دوم در تاریخ سیزدهم آذر ماه و لزوم آمادگی هرچه بیشتر جهت حضور در این مرحله از داوری ، برنامه شب مانی در تاریخ چهارشنبه این هفته پنجم آذر ماه برقرار می باشد.

جهت ثبت نام و دریافت رضایت نامه به دفتر معاونت پژوهشی مراجعه نمایید.