برگزاری امتحانات میان ترم مطابق برنامه

با یاد او و برای او

امتحانات میان ترم پایه اول و دوم، از روز شنبه 30 فروردین ماه آغاز گردید و در ادامه نیز مطابق برنامه ای که قبلا اعلام شده بود برگزار می گردد.