بزرگ‌ترین اشتباه بیشترمان در ارتباطات

بزرگترین اشتباه:
بزرگ‌ترین اشتباه بیشترمان در ارتباطات این است که:
گوش نمی‌دهیم تا متوجه شویم، بلکه گوش می‌دهیم تا جواب بدهیم ...
پس :
  •   بیشتر از آن که سخن بگوییم، بشنویم .
  •  در هنگام ارتباط، خود را مشغول حاشیه و لوازم شخصی نکنیم .
  •  به مانند افراد از خود راضی که خود را مهم می‌پندارند عمل نکنیم .
  •  سعى در راضى‌كردن همه نداشته باشیم چون مشغول شدن به نظر دیگران نابودکننده است .
  •  بيش از حد فكر نکنیم و فقط ایده‌پرداز نباشیم.
  • به عملیاتی‌شدن ایده‌های قبلی فرصت بدهیم .  
راستی: متفاوت بودن خوب است، اما یادمان باشد که
چون صرفاً متفاوت هستیم دلیل نمی‌شود که......