تاریخ اعداد

روز دوشنبه 9 آذر ماه، سخنرانی با موضوع تاریخ اعداد در اتاق ریاضی دبیرستان علامه حلی تهران برگزار گردید.

ارائه تاریخ اعداد در روز دوشنبه نهم آذرماه در اتاق ریاضی دبیرستان علامه حلی تهران برگزار گردید.

این ارائه به روند پیدایش و شکل گیری اعداد در ابتدا و در طول تاریخ تمدن بشری پرداخت و چگونگی شکل گیری و نظام اعداد در تمدن های سومری، مصری، هندی، یونانی و … و تبعات آن در پیشرفت ریاضیات پیگیری شد.

قسمت دوم این ارائه در روز دوشنبه شانزدهم آذرماه در اتاق ریاضی دبیرستان علامه حلی تهران برگزار میشود.