زمان بندی داوری پروژ ه ها

با سمه تعالی

بدینوسیله زمان بندی داوری پروژه ها برای فردا ینج شنبه اعلام می گردد. دانش آموزان باید جهت حضور در جلسه توجیهی از ساعت 8 صبح در مرکز حضور داشته باشند .

نکات قابل توجه :

1- حضور همه اعضای پروژه در جایگاه داوری حداقل 5 دقیقه قبل از شروع زمان داوری لازم است.

2) زمان های اعلام شده برای داوری پیشنهادی هستند و کاملاً به  اختیار داوران محترم می باشد.

3) دانش آموزان المپیادی که فردا کلاس دارند می توانند با هماهنگی دبیر مربوطه و اعضای ستاد سمینار بدون در نظر گرفتن نوبت ، زمان بندی داوری خود را تغییر دهند.

ردیف نام و نام خانوادگی گروه کلاس زمان داوری          
1 محمد علی پشنج الکترونیک 207 9:00
2 علی فارسی الکترونیک 208 9:20
3 سید علیرضا میردامادی الکترونیک 209 9:20
4 پارسا پرویزیان الکترونیک 201 9:40
5 علی ممقانی الکترونیک 210 9:40
6 پرهام رمضانی الکترونیک 203 10:00
7 علیرضا قربانی الکترونیک 208 10:00
8 امیر حسین دبیری اقدم الکترونیک 208 10:20
9 امیر علی ذبیحی الکترونیک 202 10:20
10 امیر گرامی مقدم الکترونیک 211 10:40
11 سالار شیرخانی الکترونیک 205 10:40
12 سپهر قاسمی الکترونیک 210 11:00
13 محمد جواد زنده دل الکترونیک 209 11:00
14 بهروز ملک دادی الکترونیک 201 11:20
15 پارسا عظیمی الکترونیک 207 11:20
16 محمد صالح کنگری فراهانی الکترونیک 202 11:20
17 حمید رضا اختری الکترونیک 209 11:40
18 کیاوش عظیمی الکترونیک 206 11:40
19 امیر عباس عسگری ریاضی 202 13:40
20 فرهنگ رایانی مخصوص ریاضی 204 14:00
21 متین امینی ریاضی 201 14:20
22 مهدی صالح ریاضی 203 14:40
23 امیر محمد روانبخش زیست 211 9:00
24 سامان دهقان زیست 211 9:00
25 علیرضا فتحی زیست 201 9:00
26 محمدمهدی کورانی فر زیست 201 9:20
27 نیما سالک زیست 202 9:40
28 یونس ساوری زیست 204 9:40
29 محمد وحیدی اربابی زیست 210 10:00
30 سید سورن اسلامبولی زاده زیست 212 10:20
31 محمد صدرا سلطانی زیست 201 10:20
32 پدرام سحر خیز زیست 205 10:40
33 علیرضا درخشان زیست 212 10:40
34 محسن نارنج کار زیست 213 11:00
35 امیر حسین بیاتی زیست 213 11:20
36 سید امین حسینی زیست 212 11:20
37 محمد رضاطهماسبی زیست 208 11:20
38 علی قربان علی زیست 207 11:40
39 بردیا ایراجیان شیمی 205 9:00
40 سید امیر پویا احراری شیمی 208 9:20
41 سید رضا دهقانی شیمی 212 9:40
42 علیرضا رامشینی شیمی 208 9:40
43 بابک جلیلیان شیمی 211 10:00
44 محسن شادمانی شیمی 213 10:00
45 مهرداد نبی ابکنار شیمی 205 10:20
46 امیرحسین نصیری شیمی 212 10:40
47 محمد صادق فاتح شیمی 213 10:40
48 امیر حسین پاکسرشت شیمی 212 11:00
49 ساعی سعادت شیمی 204 11:00
50 ارشام قیمتی شیمی 213 11:20
51 علیرضا محمود کلایه شیمی 211 11:40
52 ارین صمدی راد شیمی 210 12:00
53 کسری زردویان شیمی 204 12:00
54 نیما لشگری شیمی 203 12:20
55 علی اژدر کش شیمی 211 13:30
56 امیر رضا حکیمی شیمی 206 13:50
57 سینا نوری فرد شیمی 205 14:10
58 حسینی شیمی   14:30
59 مهدی عزیزی شیمی 212 14:30
67 امید امیری فیزیک 202 9:00
68 عرفان رضایی فیزیک 205 9:20
69 امیر علی اختراعی فیزیک 203 9:40
70 آرین عین مرجانی فیزیک 202  
71 بهنود سلیمانی فیزیک 208 10:00
72 پارسا رزم آرا فیزیک 206 10:20
73 حسین محمدنیا فیزیک 212  
74 سروش مرشد فیزیک 203 11:00
75 سید بهراد قادریان فیزیک 206 12:20
76 سید مهدی حسینی فیزیک 204 11:20
77 سینا نصراللهی فیزیک 205 11:20
78 شایان حمیدی دهشالی فیزیک 210 11:40
79 عباس آخوندی فیزیک 203 11:00
80 علی فرهادی فیزیک 211 11:40
81 محمد امین بدرپیشه فیزیک 206 10:20
82 محمد عرفان حدادی فیزیک   12:00
83 محمد کاظمی فیزیک 201 10:00
84 مهرشاد زارعی فیزیک 206 9:40
161 حسین دارستانی فیزیک 208 10:20
85 امید حیدریان کامپیوتر 205 9:00
86 محمد ابراهیم ادیب زاده کامپیوتر 203 9:00
87 نیما خلوصی کامپیوتر 202 9:00
88 پارسا عیسی زاده کامپیوتر 210 9:20
89 عرشیا اخوان کامپیوتر 205 9:20
90 محمد سعید غفاری   کامپیوتر 205 9:40
91 پدرام ریاضی مهر کامپیوتر 203 9:40
92 سید حمید رضا برقعی کامپیوتر 205 10:00
93 علی شیر محمدی کامپیوتر 206 10:20
94 محمد توفیقی کامپیوتر 209 10:40
95 کورش فرهودی کامپیوتر   11:00
96 ارشیا اقایی کامپیوتر 204 11:20
97 هادی امیر محسنی کامپیوتر 207 11:20
98 ارین باقری کامپیوتر 210 11:40
99 سروش یعقوبی کامپیوتر 201 11:40
100 مهراب نیکو فراز کامپیوتر 206 12:00
101 مهیار مهدویان کامپیوتر 210 12:00
102 علی یونسی کامپیوتر 208 13:30
103 رضا محمد حسین پور کامپیوتر 212 13:50
104 محمد امین باختی کامپیوتر 210 14:10
105 امیر رضا رمضان زاده کامپیوتر 206 14:30
106 محمد جواد کاشی کامپیوتر 208 14:30
107 مهدی صفری کامپیوتر 207 14:30
108 کسری کاکایی کامپیوتر 205 14:50
109 یزدان نباخته کامپیوتر 213 14:50
110 اراز قنبر پور کامپیوتر 212 15:10
111 ارسلان فیروزی     کامپیوتر 210 15:10
112 امیر رضا حسینی مهر کامپیوتر 206 15:10
113 محمد محمد زاده کامپیوتر 208 15:10
114 سید سبحان عابدی کامپیوتر 204 15:30
115 سید نامی مدرسی کامپیوتر 209 15:30
116 محمد عرفان رزاقی کامپیوتر 203 15:30
117 نیما افشار هاشم خانی کامپیوتر 204 15:30
118 علیرضا غفاری کامپیوتر 201  
119 کیا خرم دین مکانیک   9
120 محمد مهدی نادی مکانیک   9
121 پویا بابازاده خامنه مکانیک 207 9
122 محمد امین ربانی مکانیک 202 9:20
123 امیر حسین مرادی مکانیک 210 9:40
124 میلاد نظری مکانیک 212 9:40
125 شایان مقدم مکانیک 205 9:40
126 ارمین سرمه ابکنار مکانیک 207 10:00
127 امیرحسین بهرامی فرزانه مکانیک 205 10:00
128 علی موبدی مکانیک 212 10:20
129 محمد حمزه خانی  مکانیک 206 10:20
130 پوریا فخیمی مکانیک 209 10.4. 
131 علی رضا سلطانی مکانیک 210 10:40
132 کیا خرم دین مکانیک 201 11:00
133 محمد مهدی نادی مکانیک 209 11:00
134 پارسا کیایی مکانیک 205 11:20
135 محمد جواد زاده مکانیک 203 11:20
136 محمد حسن خدایاری نمین مکانیک 206 11:40
137 علی رضا عباسی مکانیک 209 11:40
138 مهدی صالح زاده مکانیک 204 11:40
139 محمد هاشمی مکانیک 202 12:00
140 امیر علی پهلوان مکانیک 209 12:20
141 علی گلابی ممقانی مکانیک 207 12:20
142 سعید صادقی مکانیک 212 13:30
143 محمد حسین عبد الهی مکانیک 206 13:30
144 علیرضا  میرسعیدی مکانیک 206 13:50
145 امیر حسین یادگاری مکانیک 207 13:50
146 محمد عظیم پور مکانیک 204 13:50
147 محمد رضا محمد زاده هوافضا 208 9
148 مهدی کشاورز حداد هوافضا 204 9:20
149 محمد رضا کریمی هوافضا 203 9:40
150 امیر رضا قاضی هوافضا 207 10:00
151 سیدمحمد مسعود صمیمی هوافضا 208 10:00
152 امیر رضا رفیعی هوافضا 203 10:20
153 بردیا عرفانی هوافضا 213 10:20
154 امیررضا ازاد پیما هوافضا 209 10:40
155 عرفان جالینوسی هوافضا 203 10:40
156 مهدی خورسندی هوافضا 202 11:00
157 میثم شمس هوافضا 208 11:00
158 سید جواد میر معینی هوافضا 205 11:20
159 محمد سبزه ای هوافضا 202 11:20
160 مجتبی صفاری نیا هوافضا 209 11:40
161 محمد همای فرد هوافضا 201 11:40