سؤالات مربوط به Hellijudge

به نام خدا

از این به بعد متن کلیه‎ی تمرین‎هایی که بر روی سامانه‎ی تصحیح خودکار HelliJudge قرار می‎گیرند در اینجا قابل رؤیت خواهد بود:

1. حلی نت اولمتن سؤالات   |   ورودی-خروجی ها

2. تمرین قبل از امتحانمتن سؤالات   |   ورودی-خروجی ها

3. هفته اول  A     |      هفته اول B

گروه آموزشی کامپیوتر