شب‌مانی پژوهشی و داوری اول پروژه‌ها

پنجشنبه و جمعه 15 و 16 آذر ماه 1397

شب‌مانی پژوهشی پنجشنبه 15 آذر ماه 1397

داوری اول پروژه‌ها جمعه 16 آذر ماه 1397