شرکت در سمینار انجمن فیزیک

طبق روال هر ماه دانش آموزان مرکز در 131 امین جلسه سمینار تخصصی باشگاه فیزیک دانشگاه تهران که روز دوشنبه دوم آذر ماه از ساعت 17 الی 19

در محل دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

در این جلسه آقای دکتررضا اجتهادی از دانشگاه صنعتی شریف با موضوع " شکارچیان میکروسکوپی " سخنرانی خواهند کرد.