شیمی-آقای خوش‌طینت (اسلاید 1 تا 50 نور)

* تکلیف جلسه‌ی آینده: حل سوالات بسته‌های 16 و 17 و 18 از کتاب میکرو گاج
فایل ضمیمه: 
معاونت آموزشی