شیمی- آقای خوش‌طینت (84تا99)

فایل ضمیمه: 
معاونت آموزشی