فهرست تکمیلی کلاسهای فوق برنامه

باسمه تعالی

 

بدینوسیله فهرست تکمیلی کلاسهای فوق برنامه اعلام می گردد. دانش آموزان می توانند جهت ثبت نام در این کلاسها تا تاریخ سه شنبه 29 مهر به دفتر معاونت پژوهشی مراجعه نمایند.

1- کلاس شیمی دارویی آقای رخشانی

2- کلای شیمی هسته ای آقای اسکویی

3- کلاس مقدمات کار گروهی آقای بهزادی