لیگ حلی‌نت - گروه ب

پرسش‌های نوروزی و هفته‌ی چهارم گروه ب روی سیستم جاج قرار گرفت.

گروه آموزشی کامپیوتر