مدارک لازم ثبت نام ورودیهای جدید

با سمه تعالی

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون ورودی مرکز علامه حلی تهران بدینوسیله مدارک مورد نیاز جهت پیش ثبت نام به شرح زیراعلام  می گردد.

1- اصل شناسنامه وکپی از تمام صفحات شناسنامه دانش آموز

2- اصل شناسنامه و کارت ملی  وکپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی  پدر دانش آموز

3- اصل شناسنامه وکارت ملی  و کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مادر دانش آموز

4- شش قطعه عکس پشت نویسی شده

6- تکمیل فرم ثبت نام

7- واریز مبلغ 5/000/000 ریال به عنوان علی الحساب به حساب شماره 4150124740007 نزد بانک ملی ایران به نام دبیرستان علامه حلی تهران(امکان وازیر از طریق دستگاه کارتخوان در مرکز وجود دارد)

توجه: 

پیش ثبت نام از تاریخ 13 الی  20 اردیبهشت ماه از ساعت 14:30 الی 17:30 انجام می پذیرد.

 این ثبت نام به منزله پیش ثبت نام بوده و زمان ثبت نام قطعی متعاقباً به اولیاء گرامی اطلاع رسانی می گردد.