مدال آوران دبیرستان علامه حلی تهران در المپیادهای کشوری 98-97

مدال آوران دبیرستان علامه حلی تهران در المپیادهای کشوری 98-97
18 طلا
 28 نقره
 14 برنز 
3 دیپلم افتخار