مسئله فلسطین امروز مسئله اول جهان اسلام است (مقام معظم رهبری)

روز جهاني قدس عرصه جوشان اراده ملتها عليه جنايات صهيونيستهاست