مشاهدة کارنامة میان‌ترم دوم 95-94

به اطلاع می‌رساند کارنامة آزمون‌های میان‌ترمِ دوم سال تحصیلی 95 -1394 بر روی سایت مرکز قرار گرفته و اولیای محترم می‌توانند برای دیدن کارنامه به بخشِ سامانه سفیر در سایت مراجعه کنند.