نرم افزارهای مورد نیاز

پایه اول پایه دوم
CodeBlocks Notepad++‎

 

گروه آموزشی کامپیوتر