نشست فیزیکی این هفته

پوستر نشست

دوشنبه 5 اسفند (هفته ای که می آید) 

نشست فیزیکی با موضوع "بازی زندگی کانوی"

بررسی بعضی از زوایای جالب یک شبکۀ دو بعدی که خانه های آن از قوانین خاصی تبعیت می کنند.

زمان ساعت 3:00 تا 4:30

اتاق فیزیک

 

ارائه دهنده: آقای پرهیزکار

گروه آموزشی فیزیک