نشست فیزیک این هفته

پوستر نشست این هفته

همانطور که می دانید هر هفته روزهای دوشنبه نشست فیزیکی برقرار است که البته شاید می توان آن را نشست دبیرانۀ فیزیک خواند چرا که به غیر از هفته هایی که به دانشگاه تهران می رویم، ارائه دهندگان این نشستها دبیران خودتان هستند.

ارائه دهنده این هفته نیز دبیر ارجمند آقای حقیقت حسینی هستند.

منتظر حضور شما هستیم.

گروه آموزشی فیزیک