نمونه پوستر پروژه سمینار های گذشته

جهت اطلاع و آشنایی بیشتر دانش آموزان ، نمونه پوستر پروژه های سمینارهای  گذشته ارائه میگردد.

 

نمونه پوستر سمینار بیست و هفت

 

نمونه پوستر سمیناربیست و نهم

پژوهشی | سمینار علوم و فنون