هفتمین نشست گروه علوم انسانی و هنر

نشست نقد فیلم بچه های آسمان با حضور آقای مسعود فراستی