هفته چهارم لیگ حلی‌نت

هفته چهارم لیگ حلی‌نت از امشب آغاز می‌شود و روی پرسشها را می‌توانید زیر همین نوشته پیدا کنید.

۱ -پرسش چهار گروه ب امتیازی است.

۲- هر دانش‌آموز تنها پرسش‌های گروه خود را ارسال کند.

موفق باشید.

حلی نت