پایان سمینار 29؛ آغاز سمینار 30

مراسم اختتامیه سمینار 29 روز جمعه 18 اسفند برگزار شد