پایة دوم| دربارة پروژه کامپیوتر

جهت مشاهده پروژه‌های درس کامپیوتر امروز ظهر به وب‌سایت دبیرستان مراجعه کنید؛
مهلت تحویل پروژه‌ کامپیوتر تا ۲ روز بعد از امتحان کامپیوتر است.