پایه اول«زبانِ فارسی- جنابِ آقای گودرزی»

دانش آموزانِ کلاسهای جناب آقای گودرزی: 101,102,107,111 ...

در روز امتحان جزوه درس را به همراه داشته باشند و آن را تحویل بدهند( تالار استاد ساعتی) که به 2جزوه برتر نمره امتیازی تعلق میگیرد.

تذکر: دقت کنید به جزوه هایی که کیفیت پائینی(معمولی) داشته باشند نمره منفی تعلق میگیرد.

تذکر2: اول اینکه آوردن جزوه اجباری نیست! و دوم اینکه فقط به دونفر اول نمره امتیازی تعلق میگیرد و اگر دانش آموزی فقط به اُمیدِ شانس«تیری در تاریکی» جزوه تحویل داده باشد نمره منفی میگیرد.

 

 

 

آموزش | امتحانات