پایه اول و دوم برنامه کلاسِ جبرانی

با توجه به اینکه آزمون­های پایان ­ترم ­اول از 6دی ­ماه آغاز میگردد و تعطیلات گذشته و آینده، کلاسهایی که در فایل پیوست قرار دارند نیاز به برگزاری کلاس جبرانی دارند، با توجه به کلاس و زمان حضور، دانش آموزان دقت کنند که مؤظف به حضور در این کلاس ها میباشند.

فایل جدید حضور دانش آموزان قرار گرفت.

فایل ضمیمه: 
آموزش | امتحانات