پایه اوّل و دوم« برنامه رفعِ اشکال و کارگروه مطالعاتی ریاضی»

رفعِ اشکالِ ریاضی پایه اوّل: کلاسهای 101 تا 106 از ساعت 9 الی 10:30  و کلاسهای 107 تا 112 از ساعت 10:45 الی 12:15

رفعِ اشکالِ ریاضی پایه دوم: کلاسهای 201 تا 206 از ساعت 9 الی 10:30  و کلاسهای 207 تا 211 از ساعت 10:45 الی 12:15

روزِ  5شنبه 8خرداد 1393 برگزار میگردد.

*************

پایه دومی ها کارگروه مطالعاتی«دانش آموزی» برای رفع اشکال و دوره کردن مباحث تدریس شده از ساعت 7:30 الی 14 برگزار میگردد.

 

آموزش | امتحانات