پایه دوم"سرفصل امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی93-1392"

ب روز شد...

سرفصلِ امتحانِ آمار تمامی مباحث مطرح شده در ترم دوم میباشد.

آموزش | امتحانات