پایه دوم «کارگروه مطالعاتیِ کامپیوتر»

پایه دومی ها کارگروه مُطالعاتی«دانش آموزی» برای رفع اشکال و دوره کردن مباحث تدریس شده از ساعت 8 الی 12 برگزار میگردد.

نکته: یکی از دبیران محترم کامپیوتر نیز جهت رفع اشکال از ساعت 8 الی 11 حضور دارند.

آموزش | امتحانات