پایه دوم| آزمونک

روز تاریخ رشته درس سرفصل
سه‌شنبه 18 اسفند ریاضی و تجربی عربی درس 6 و 7
آزمونک 10
دوشنبه 10 اسفند ریاضی و تجربی فیزیک از اول تا آخر فصل کار و انرژی
فیزیک
آزمونک 9
سه‌شنبه 4 اسفند ریاضی هندسه هندسه فضایی تا آخر مکعب و منشور
تجربی زیست از ابتدای صفحه 61 تا انتهای صفحه 80
آزمونک 8
یک‌شنبه 25 بهمن ریاضی | تجربی زبانِ فارسی

درس‌های 4، 12 و 15

آزمونک 7
سه‌شنبه 20 بهمن ریاضی | تجربی شیمی بخش۳| فرمول نویسی و نام گذاری --- بخش ۴| از اول تا ابتدای ساختار لوویس
سه‌شنبه 24 آذر ماهِ ریاضی و تجربی شیمی بخش2: از ابتدای روندهای تناوبی(صفحه‌42 کتاب درسی) تا پایان | بخش3: از ابتدا تا پایان صفحه 59 کتاب درسی(به جز مبحث مقایسه‌ی انرژی شبکه بلور)
آزمونک
سه‌شنبه 17 آذر  ریاضی و تجربی فیزیک از ابتدای بردار تا انتهای مکانیک چند جسمی (تمرین 9 »

 

 

آموزش | امتحانات