پایه دوم - ریاضی«امتحان آمار»

دانش آموزان "پایه دوم - ریاضی" دقت کنند، سرفصلِ درسِ آمار، از  ترم دوم،  تمامی مطالب مطرح شده در هر کلاس می باشد.

آموزش | امتحانات