پایه دوم ((سرفصل امتحانات میان ترم نیم سال دوم93-1392))

 به اطلاع میرساند، برنامه امتحانات میان ترم بدون تغییر و طِبق برنامِه ذیل(قبلی) برگزار میگردد.

 

آموزش | امتحانات