پایه دوم-سرفصل امتحان جبرانی فیزیک شهریور-تابستان93

سرفصل امتحان جبرانی فیزیک برای دانش آموزانی که در کلاسهای تابستان شرکت کرده اند و آزمون کلاسی را داده اند: فشار، گرما و گاز کامل میباشد.

و سرفصل امتحان برای دانش آموزانی که در کلاسهای تابستان حضور نداشته اند و کسایی که در آزمون کلاسی شرکت نکرده اند:سینماتیک، دینامیک، کار و انرژی، فشار، گرما و گاز کامل

آموزش | امتحانات