پایه سوم|«پاسخنامه» آزمونِ جامع- شمارة1(06 آبان 1395)

 

سوم ریاضی| آزمون جامع شماره‌1(06 آبان ماهِ 1395)
سوم تجربی| آزمون جامع شماره‌1(06 آبان ماهِ 1395)|

پایه سوم| آزمون جامع شماره1 پنج‌شنبه 6 آبان ماهِ 1395

دفترچه |دروس

درس

تعداد تست

سرفصل

زمان

عمومی

زبان‌ِفارسی

10

درس 1 و 2

20

ادبیات‌ِفارسی

10

درس1

عربی

20

درس ۱و۲

ترجمه و قواعد

20

دینی

25

درس 1 تا 4

20

زبانِ‌انگلیسی

20

درس 1

20

اختصاصی ریاضی

حسابان

15

تمامی مباحث مطرح شده در کلاس

80

هندسه

8

تا آخر نامساوی‌ها

جبر و احتمال

7

تا انتهای برهانِ خُلف

فیزیک

20

از اول ترمودینامیک تا پایان چرخه

35

شیمی

15

تا پایانِ صفحه9 (تا پایانِ واکنش جابه‌جایی یگانه)

20

اختصاصی تجربی

زمین­‌شناسی

10

تا پایان صفحة 21

10

ریاضی

15

ریاضی= تمامی مباحث مطرح شده در کلاس

آمار= احتمال: فصل1 ریاضی ___آمار تا آخر فصل3

40

زیست­‌شناسی

30

زیستِجانوری: فصل1 - زیستِ‌گیاهی: درس 5و6

30

فیزیک

20

از ابتدا تا پایان پتانسیل

35

شیمی

15

تا پایانِ صفحه9 (تا پایانِ واکنش جابه‌جایی یگانه)

20

 
آموزش | امتحانات