پایۀ‌چهارم| نتیجۀ آزمون جامعِ4

نتیجۀ آزمون جامعِ شمارۀ 4 (24 شهریور 1396 ) ( ریاضی و تجربی) در سامانۀ سفیر قرار گرفت.