پایۀ‌ یازدهم| سرفصل آزمون جامعِ 1 - (25 مردادِ 1396)

دفترچه | دروس

درس

سرفصل

 

عمومی

زبان‌ و ادبیاتِ‌فارسی

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

عربی

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

دینی

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

زبانِ‌انگلیسی

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

 

ریاضی

 

 

 

ریاضی

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم (به غیر از مبحثِ مجوعه‌ها)

هندسه

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

فیزیک

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

شیمی

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

تجربی

ریاضی

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

زیست­‌شناسی

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

فیزیک

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

شیمی

کُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم

 
آموزش | امتحانات