پذیرفته‌شدگان بدون آزمون رشتة تجربی

با توجه به اعلام قبلی دربارة شروط پذیرفته‌شدن بدون آزمون در رشتة تجربی، اسامی پذیرفته‌شدگان این‌جا قایل مشاهده است.

* سایر دانش‌آموزان متقاضی ورود به رشتة تجربی (به شرط نداشتن بیشتر از یک نمره کمتر از 10) باید در آزمون ورودی، که توضیحات آن این‌جا قرار گرفته است، شرکت کنند.