پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیادهای کشوری سال 1400-1399

رکورد بیشترین قبولی، با 109 قبولی