پیتزا مخلوط

بررسی مخلوطی از مسائل و پدیده های جالب فیزیکی -سه شنبه ها زنگ نهار - اتاق فیزیک