کارنامة میان‌ترم‌ِاول 97-96

پایه دهم و یازدهم:

کارنامة آزمون‌های میان‌ترم‌ِ اول در سال تحصیلی 97 - 1396 بر روی سایت مرکز قرار گرفته است. اولیای محترم می‌توانند برای دیدن کارنامه به بخشِ سامانۀ سفیر مراجعه کنند.