کارنامة میان‌ترم‌ِدوم 96-95

کارنامة آزمون‌های میان‌ترم‌ِ دوم در سال تحصیلی 96 -1395 بر روی سایت مرکز قرار گرفته است. اولیای محترم می‌توانند برای دیدن کارنامه به بخشِ سامانه سفیر در سایت مراجعه کنند.

 
========================================================================================