کارنامة میان‌ترم اول 96-95 + راهنما

به اطلاع می‌رساند کارنامة آزمون‌های میان ترمِ اول پایه دهم و سوم دبیرستان در سال تحصیلی 96 -1395 بر روی سایت مرکز قرار گرفته است.  اولیای محترم می‌توانند برای دیدن کارنامه به بخشِ سامانه سفیر در سایت مراجعه کنند.

نکته: راهنمای استفاده از سامانه سفیر در ذیل قرا گرفته است.