کسب دو مدال نقره جهانی کامپیوتر 2018 ژاپن

کسب دو مدال نقره جهانی کامپیوتر 2018 ژاپن  توسط دانش آموزان کیوان رضایی و مهرداد صابری

را به خانواده ایشان و خانواده بزرگ دبیرستان علامه حلی تهران تبریک می گوئیم.