میز نشست یک (سی و هفتمین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی تهران)