آموزشی | پیش دانشگاهی | آرشیو | سال 1392 الی 1395

برنامه آموزشی تحصیلی سال چهارم 95-94

برنامه تحصیلی پیش دانشگاهی سال 95-94 در ضمیمه موجود است.

آدرس حوزه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی

آدرس حوزه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در ضمیمه موجود است.

برگزاری آزمون گزینه دو

 روز جمعه 93/10/26 ساعت 8 صبح آزمون گزینه دو در رشته ریاضی و تجربی برگزار گردید .

برگزاری آزمون 1708

نهمین آزمون جامع پیش دانشگاهی در روز جمعه 93/9/28 ساعت 8 صبح در دو رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی برگزار گردید و نتیج آن روز شنبه 93/9/29 در میان دانش آموزان توزیع گردید.

برگزاری آزمون 1707

روز جمعه 93/9/14 ساعت 8 صبح آزمون 1707 در دو رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی برگزار گردید و کارنامه‌ها روز شنبه 93/9/15 تحصیح و به دانش آموزان تحویل داده شد.

صفحات