سخن مدیر

هو المعلم

"نشانه ها"

ارزش آدمی به علمی است که می آموزد واز آن فراتر عمل به علمی است که او را به سوی کمال رهنمون می گردد.نشانه گذاری های طبیعت از آن جهت است که تکریم موضوعی باشد، مهر ماه نشانه احترام به علم و معلم و دانش است . با نگاه به گذشته مان هر یک از ما سال های نشانه دار پر افتخاری در زندگی خود مشاهده خواهیم نمود :معلمین، هم کلاسی ها ،مدرسه، سنگر های دفاع مقدس، خاطراتی است که در مهر ماه، این بهار تعلیم و تربیت نشانه گذاری شده است. نشان پر افتخار مهر ماه 1392شمسی بر سینه ی رهپویان جاده علم و ایمان مبارک باد.

                                                                                                                                                             رضوی1392/6/31