نشست شعر و داستان

بیست‌وسومین جلسه از حلقه‌های گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر