گروه آموزشی زیست شناسی

دستورکارها با جواب

سلاممباحث امتحان آزمایشگاه زیست پایه دهم به شرح زیر می باشد:دستورکار سلولدستورکار محلول سازیدستورکار های میکروبدستورکار نئوباردستورکار اسمیرگروه خون از تکنیک های عملی سوال مستقیم داده نشده است- یعنی تکنیک هایی که در عمل به کار بسته می شوند و ریزه کاری ها و فوت و فن های عملی مورد سوال قرار داده نشده اند سبک سوالات تحلیل نتیجه ی آزمایش یا بررسی روند یک آزمایش استدستورکارها با جواب در ادامه پیوست شده است.تذکر مهم:روش محاسبات نئوبار و روش بدست آوردن گروه خون در دستورکار ها نیست- ولی بلد باشید...

دستورکارهای پایه دوم-ترم2

برای اسپکت می تونید به 3 تا تحقیقی که برای گروه های دیگه بود فکر کنیدبرای گیاهی هم در حد کتاب درسی بلد باشید!اگه سوال داشتید هم بپرسید: studentsinquiry.biology@gmail.com از هر مبحث 6 تا 7 نمره سوال دادم.