برنامة امتحانات میان ترم اوّل 95-94

سرفصل امتحانات در بخش امتحانات  قرار خواهد گرفت.

پایه سوم: تغییر برنامه امتحان زبان‌انگلیسی و ادبیات فارسی