تمرین‌های سری پنجم کامپیوتر - پایه اول

به نام خدا

تمرین‌های سری پنجم درس کامپیوتر پایه‌ی اول را می توانید از لینک تمرین‌های سطح A و B در زیر (فایل ضمیمه) دریافت نمایید و مطابق دستورالعمل گفته شده در آن پاسختان را ایمیل نمایید.

گروه آموزشی کامپیوتر